• بازی آنلاین خانه سازی

    بازدید شده 100نفر نویسنده سعید دیدگاه(ها) بدون دیدگاه

    برای بارگزاری بازی کمی صبر کنید…

    کنترل بازی : کیبورد
    توضیحات : با استفاده از کلید های چپ و راست سازه ها را به سمت راست و چپ حرکت دهید و می توانید با استفاده از کلید پایین ، سرعت پایین آمدن سازه را افزایش دهید.

    نکته : باید سازه ها را طوری قرار داد تا حداقل سه خانه ی همرنگ کنار هم قرار گیرد و حذف شود تا امتیاز شما افزایش یابد.